شناخت موسیقی دستگاهی ایران

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

Mohammad Hossein Salari

© Mohammad Hossein Salari

Open in iTunes View RSS Feed

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

از فواید بازگشت لطفی در سال ۸۵ از آمریکا به ایران برنامه‌هایی بود که برای رادیو فرهنگ و جهت آموزش عمومی موسیقی دستگاهی ایران ساخت . بایگانی این پادکستها را در اینجا میتوانید به دست آورید تمامی این ۵۹ قسمت از کانال تلگرام "نقد خیال" گرفته شده اند و من صرفا اینجا آپلودشون کردم. @naghdehaal
Title Date Listen Download
قسمت پنجاه و نهم May 17, 2018 Listen Download
قسمت پنجاه و هشتم May 17, 2018 Listen Download
قسمت پنجاه و هفتم May 17, 2018 Listen Download
قسمت پنجاه و ششم May 17, 2018 Listen Download
قسمت پنجاه و پنجم May 17, 2018 Listen Download
قسمت پنجاه و چهارم May 13, 2018 Listen Download
قسمت پنجاه و سوم May 13, 2018 Listen Download
قسمت پنجاه و دوم May 12, 2018 Listen Download
قسمت پنجاه و یکم May 12, 2018 Listen Download
قسمت پنجاهم May 9, 2018 Listen Download
قسمت چهل و نهم May 9, 2018 Listen Download
قسمت چهل و هشتم May 9, 2018 Listen Download
قسمت چهل و هفتم May 7, 2018 Listen Download
قسمت چهل و ششم May 7, 2018 Listen Download
قسمت چهل و پنجم May 7, 2018 Listen Download
قسمت چهل و چهارم May 7, 2018 Listen Download
قسمت چهل و سوم May 7, 2018 Listen Download
قسمت چهل و دوم May 7, 2018 Listen Download
قسمت چهل و یکم May 7, 2018 Listen Download
قسمت چهلم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و نهم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و هشتم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و هفتم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و ششم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و پنجم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و چهارم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و سوم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و دوم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی و یکم May 7, 2018 Listen Download
قسمت سی‌ام May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و نهم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و هشتم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و هفتم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و ششم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و پنجم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و چهارم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و سوم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و دوم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیست و یکم May 7, 2018 Listen Download
قسمت بیستم May 7, 2018 Listen Download
قسمت نوزدهم May 7, 2018 Listen Download
قسمت هجدهم May 7, 2018 Listen Download
قسمت هفدهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت شانزدهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت پانزدهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت چهاردهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت سیزدهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت دوازدهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت یازدهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت دهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت نهم May 6, 2018 Listen Download
قسمت هشتم May 6, 2018 Listen Download
قسمت هفتم May 6, 2018 Listen Download
قسمت ششم May 6, 2018 Listen Download
قسمت پنجم May 6, 2018 Listen Download
قسمت چهارم May 6, 2018 Listen Download
قسمت سوم May 6, 2018 Listen Download
قسمت دوم May 6, 2018 Listen Download
قسمت اول May 6, 2018 Listen Download

Comments (0)

Please login to comment.

Sign in

Don't have an account yet?

Sign up